BVIS Virtual Tour

Welcome to Bear Valley International School! We are a International Baccalaureate traditional DPS middle school serving 6th, 7th and 8th grade in Southwest Denver.

Take a look at this short video to learn more about our school and hear directly from our scholars, teachers, and parents!

If you need assistance with your School of Choice application, please call our main office at 720-423-9600.

https://youtu.be/ewfN01H4bL8

¡Bienvenido a Bear Valley International School! Somos una escuela intermedia tradicional de DPS de Bachillerato Internacional que presta servicios a los grados 6, 7 y 8 en el suroeste de Denver.

Vea el video de arriba para aprender mas sobre nuestra escuela y escuchar mas departe de nuestros estudiantes, maestros y padres de familia.

Si necesita ayuda en completar su applicacion de EscojoMiEscuela, por favor llame a nuestra oficina principal para ayudarle, 720-423-9600.


Chào mừng đến với Trường Quốc tế Bear Valley! Chúng tôi là một trường trung học cơ sở DPS truyền thống Tú tài Quốc tế phục vụ lớp 6, 7 và 8 ở Tây Nam Denver.

Nhấp vào ĐÂY để xem chuyến tham quan ảo của chúng tôi. Video này có sẵn với phụ đề chi tiết bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Vui lòng gọi văn phòng lễ tân của chúng tôi theo số 720-423-9600 nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp về việc ghi danh.