Dear Future Family: A Letter from Ms. Leon

Dear Future Bear Valley Family,

Congratulations on your student’s acceptance into Bear Valley International School. We are a DPS traditional middle school, serving 6th to 8th grade. We understand that there are many choices when it comes to picking a school, and we are thrilled to welcome your family to Bear Valley. Bear Valley is a school designed by the community, for the community.  At our school you can expect:

Students at Bear Valley are offered a wide continuum of interventions and opportunities for acceleration, by providing personalized learning.  Our school also offers students one-to-one technology to support exploration and real-life experiences.  As part of our IB framework and global mindset, we offer Spanish as a second language and we push our native speakers to strengthen their language and identity. 

In the International Baccalaureate Middle Years Programme (MYP), Bear Valley students will have the opportunity to develop as active, compassionate and lifelong learners.  We have designed our curriculum and school culture to follow the ten IB learner principles: inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced and reflective. These principles allow our scholars to be infused with the academic integrity that is a fundamental value of universities and colleges. They also develop a deep understanding of various cultures and views, bringing an appreciation of new views to both their academics and their community. 

We know these are challenging times for our community and our students, and we certainly hope that school will be in person next year, so we can welcome all families and students into our campus. Although learning remotely has been challenging, our staff has provided a learning space that has continued to prioritize rigor and social emotional supports for all our learners. The systems and planning that we have put in place will support any shift that may occur.  Be assured that Bear Valley has been supporting our students through virtual learning with the same rigor and dedication as we would during the regular school year.

We would love to have you join one of our live Q&A virtual meetings and answer any questions you might have! Take a look at the attached flyer for our meeting dates and details.
We look forward to meeting and serving you and your family! 

Sincerely,

Hiliana León
Principal


Español

Estimada familia de Bear Valley:

Felicitaciones: su estudiante ha sido aceptado en la Escuela Internacional Bear Valley. Somos una escuela secundaria de DPS tradicional, con clases de 6.o a 8.o grado. Sabemos que cuando se trata de elegir una escuela hay muchas opciones, y nos da gran placer darle la bienvenida a BVIS. Bear Valley es una escuela diseñada por la comunidad y para la comunidad. En nuestra escuela puede esperar:

Bear Valley ofrece a los estudiantes una gran variedad de intervenciones y oportunidades de aceleración mediante un aprendizaje personalizado. Nuestra escuela también provee tecnología a cada alumno, que sirve de apoyo a la exploración y a las experiencias de la vida real. Como parte del marco del IB y el reflejo de una mentalidad internacional, ofrecemos el español como segundo idioma, e impulsamos a quienes lo tienen como idioma materno a fortalecer su lengua y su identidad.

Con el Programa de los Años Intermedios (MYP) del IB, los estudiantes de BVIS tienen la oportunidad de desarrollarse como personas activas, compasivas y con una actitud de aprendizaje durante toda su vida. En el diseño de nuestro plan de estudios y nuestra cultura escolar, nos hemos guiado por los diez principios del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB: procuramos formar estudiantes investigadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Estos principios les permiten incorporar la integridad académica, que es un valor fundamental en las universidades y otras instituciones de educación superior. Además, logran una profunda comprensión de una diversidad de culturas y puntos de vista, y esto hace que tanto los estudiantes como su comunidad aprendan a valorar las nuevas perspectivas.

Sabemos que estos son tiempos difíciles para nuestra comunidad y nuestros estudiantes, y por supuesto esperamos que el año próximo las clases sean presenciales, para poder darles la bienvenida a nuestro campus a todos los estudiantes y sus familias. Aunque el aprendizaje a distancia ha planteado desafíos, nuestro personal ha creado un espacio de aprendizaje que siempre ha dado prioridad al rigor y al apoyo socioemocional para todos nuestros estudiantes. Los sistemas y la planificación que hemos aplicado servirán como respaldo con cualquier cambio que pueda producirse. Tenga la seguridad de que Bear Valley ha estado apoyando a los alumnos en el aprendizaje virtual con igual rigor y dedicación que en un año escolar normal.

Nos encantaría que se sumara a una de nuestras sesiones virtuales de preguntas y respuestas en vivo, donde podremos contestar cualquier duda que tenga. En el folleto adjunto encontrará las fechas y otros detalles. Esperamos con entusiasmo la ocasión de reunirnos con usted y su familia y brindarles nuestros servicios.

Atentamente,

Hiliana León
Directora


Vietnamese

Kính gửi Gia đình Học sinh Tương lai của Bear Valley,

Chúc mừng con em quý vị đã được nhận vào Trường Quốc tế Bear Valley. Chúng tôi là một trường trung học cơ sở truyền thống của DPS, phục vụ cấp lớp từ 6-8.   Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lựa chọn khi chọn trường và chúng tôi rất vui mừng được chào đón gia đình quý vị đến với BVIS.  Bear Valley là một ngôi trường được thiết kế bởi cộng đồng, cho cộng đồng.   Ở tại trường chúng tôi, quý vị có thể mong đợi:

Học sinh tại Bear Valley được cung cấp rất nhiều chương trình can thiệp và các cơ hội để học tăng tốc qua chương trình học được điều chỉnh cho phù hợp với từng cá nhân.   Trường chúng tôi cũng cung cấp thiết bị công nghệ cho từng học sinh để hỗ trợ các em khám phá và có các trải nghiệm thực tế.    Trong khuôn khổ của mô hình IB và tư duy toàn cầu, chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy Tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai và chúng tôi khuyến khích những người nói tiếng mẹ đẻ củng cố ngôn ngữ và bản sắc của họ.

Trong Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế cấp Trung học Cơ sở (MYP), học sinh BVIS có cơ hội phát triển thành những người học năng động, giàu lòng trắc ẩn và ham học hỏi trọn đời.    Chúng tôi đã thiết kế giáo trình và văn hóa học đường của mình để tuân thủ mười nguyên tắc của học sinh IB:  Tìm tòi học hỏi, hiểu biết, tư duy, giao tiếp, có nguyên tắc, tư duy cởi mở, quan tâm, mạnh dạn/chấp nhận rủi ro, cân bằng và biết suy nghĩ.   Các nguyên tắc này cho phép các học sinh được tiếp thu tính chính trực trong học tập – đó là giá trị căn bản của các trường cao đẳng và đại học.  Các em cũng phát triển khả năng hiểu biết sâu sắc về các quan điểm và nền văn hóa khác nhau, biết trân trọng các quan điểm mới đối với việc học và cộng đồng các em.

Chúng tôi biết rằng thời gian này đặt ra rất nhiều thách thức cho cộng đồng cũng như cho các học sinh của chúng ta, và chúng tôi hy vọng rằng chương trình học của chúng tôi sẽ được tiến hành trực diện (tại trường) trong năm tới để chúng tôi có thể chào đón tất cả các gia đình và học sinh tại khuôn viên trường của chúng tôi.   Mặc dù việc học từ xa rất khó khăn nhưng đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã cung cấp một không gian học tập ưu tiên tính nghiêm ngặt và sự hỗ trợ giao tiếp xã hội – cảm xúc cho tất cả các học sinh.   Các hệ thống và hoạch định mà chúng tôi tiến hành sẽ hỗ trợ bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra.   Hãy yên tâm rằng Bear Valley đã và đang hỗ trợ các học sinh thông qua chương trình học trực tuyến với sự nghiêm ngặt và tận tâm như khi chúng tôi thực hiện trong một năm học thông thường.

Chúng tôi mong muốn quý vị tham gia một trong các buổi họp trực tuyến cho mục Thắc mắc & Giải đáp được phát sóng trực tiếp, và sẽ trả lời các câu hỏi mà quý vị có thể có! Xin vui lòng xem tờ thông tin đính kèm để biết chi tiết và các ngày họp của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được gặp mặt và phục vụ quý vị và gia đình quý vị!

Trân trọng, Hiliana León
Hiệu trưởng